Penn ug thesis documentation132 sm

Prosthetics series 4, hollow nylon & glue cast, acrylic nails 2016 (Senior Thesis)