Penn ug thesis documentation135 sm

Prosthetics series 5, hollow nylon & glue cast, 2016 (Senior Thesis)