Penn ug thesis documentation142 sm

Prosthetics, installation view 2, 2016 (Senior Thesis)